Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

od1Z uwagi na znaczną podwyżkę cen za wywóz odpadów komunalnych i zmian segregacji tych odpadów, postanowiłem dopytać  Ochronę Środowiska w Gminie Głogów  Małopolski w wątpliwych zagadnieniach  i podzielić się z państwem wyjaśnieniami w sposób bardziej zrozumiały.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikającymi z tego faktu nowymi zadaniami dla gmin, od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miasta Gminy Głogów Małopolski uchwaliła od 1 stycznia 2020 r. nowe stawki opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Miesięczna opłata od każdego mieszkańca, który posiada kompostownik (tzn. odpady zielone zagospodarowuje we własnym zakresie) wyniesie 20 zł. Miesięczna opłata dla mieszkańca, który nie posiada kompostownika i oddaje odpady zielone, wyniesie 22 zł.
Ustawa nałożyła na każdego mieszkańca obowiązek segregowania odpadów. Dlatego jeżeli mieszkaniec nie będzie prowadził segregacji odpadów tzn. będzie do jednego worka/kubła oddawał razem odpady komunalne, plastiki, zielone, metale, makulaturę itp., zostanie wobec niego naliczona podwyższona opłata miesięczna w wysokości 60 zł. za każdą osobę zamieszkałą na terenie nieruchomości.
Właściciele nieruchomości w najbliższym czasie dostaną zawiadomienia o sposobie segregacji i zmianie opłat. Nie trzeba składać nowych Deklaracji, jeżeli uprzednio była zaznaczona opcja "Z kompostownikiem" W tym wypadku płacimy 20 zł od osoby. Jeżeli taka opcja w deklaracji nie była zaznaczona a chcemy z niej korzystać, musimy złozyc nową deklarację. Nową deklarację składamy również wtedy, kiedy zaszły jakieś zmiany w stosunku do liczby osób.
Z początkiem 2020 roku zmieniły się zasady segregacji odpadów - od teraz mamy je dzielić na 5 frakcji. Najważniejszą zasadą Jednolitego Systemu Segregacji (JSSO) jest oddzielanie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Należą do nich: metale, tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Taka segregacja, umożliwia uzyskanie najbardziej pełnowartościowych surowców do ponownego przetworzenia.
Ważnym elementem segregacji jest sortowanie odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy m. in. zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. Elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. Pszok-u (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), zorganizowanym przez gminę. W naszej gminie taki punkt prowadzony jest w Zabajce. Odbiór odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest bezpłatnie z nieruchomości położonych na terenie gminy Głogów Małopolski. Przed oddaniem odpadów należy przedstawić dokument potwierdzający położenie nieruchomości na terenie naszej gminy. ( Dokumentem takim może być kopia deklaracji wraz z dowodem tożsamości). Odbiór odpadów z nieruchomości w obrębie których prowadzona jest działalność gospodarcza podlega odpłatności. Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest okazanie pracownikowi EkoGłog Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Głogów Małopolski.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów Małopolski do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości należy stosować worki w następujących kolorach: worek żółty - tworzywa sztuczne, metal, tekstylia oraz opakowania wielomateriałowe ( nie wrzucać styropianu, pampersów),
od3
Takie tworzywa sztuczne jak zabawki, materiały sanitarne, pojemniki po farbach, olejach i inne. Dostarczamy posegregowane frakcjami do PSZOK w Zabajce.
worek brązowy - odpady zielone i ulegające biodegradacji,
od5
Uwaga: Kto zaznaczył opcję z kompostownikiem i płaci 20 zł nie może korzystać z opcji worka brązowego i nie może oddawać odpadów biodegredacyjnych. Dla tych co zadeklarowali opcję bez kopostownika, mogą przy każdym odbiorze  wystawić 3 worki brązowe, każdy o pojemności 120 l.
worek zielony - szkło białe i kolorowe (butelki szklanki słoiki). Nie wrzucać szkła okiennego, szyb samochodowych),
od8
Wyroby ze szkła, które nie nadają się do worka zielonego wywozimy posegregowane do PSZOK w Zabajce. 
worek niebieski - papier, tektura,
od4
worek biały – popiół.
od9
Popiół i żużel musi być wystudzony i bez ognia i żaru!
Uwaga: Worki wszystkich kolorów  dostarcza na start Eko- głog. W wiekszą liczbę worków można zaopatrzyć się  w PSZOK Zabajka lub w Ochronie Środowiska w Urzędzie w Głogowie, wzglednie poprosić u odbierających pracowników. Worki otrzymuje sie darmowo na wymianę.  Jezeli zachodzi konieczność złożenia odpadów do innych worków, należy umieścić na worku kartkę z opisem.
Uwaga: Ostatnio przeprowadzane są kontrole w ramach prawidłowego sortowania. Zapowiadane jest wzmocnienie takich kontroli z uwagi na nie właściwe sortowanie.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości Eko-głog może potraktować jako odpady nie segregowane, których koszt wynosi 60 zł od osoby.
Mapa dojazdu do PSZOK
od6
Jeszcze jeden temat!
od7

Kalendarz

Sonda