Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!
boiskosk2Od kilku już lat uczniowie, pani dyrektor oraz  nauczyciele wychowania fizycznego czynili starania o poprawę nawierzchni, usunięcia pni drzew i ogólną estetykę boiska sportowego do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej od strony północno wschodniej. Starania zapewne doczekają się realizacji ponieważ Burmistrz Głogowa Młp. ogłosił przetarg na wykonanie tego zadania i innych boisk w Głogowie i na Budach Głog.
Oferty na wykonanie tych zadań należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., 36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1 (sekretariat,  pok. nr 1), w terminie do dnia 03.04.2019 r. do godziny 10.00.
Boisko w Wysokiej Głogowskiej (trawiaste) - zakres zadania inwestycyjnego będzie
polegał na poprawie murawy poprzez areacje, piaskowanie, wałowanie i dosianie
trawy (z podstawowym przeznaczeniem do piłki nożnej) przy Zespole Szkół w
Wysokiej Głogowskiej o wymiarach dł. 65 m x szer. 23,5 m.
Zakres prac obejmuje:
­ rekultywacja murawy boiska
­ zakup i montaż 2 bramek
­ zakup i montaż wiaty rowerowej na 24 stanowiska
­ zakup i montaż 2 betonowych koszy na śmieci
­ zakup i montaż piłko chwytów od strony drogi publicznej.
 
W zakresie prac nie widać usytuowania kilku ławek, które przydałyby się zapewne dla nauczycieli i widzów. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenie zostanie zauważone.
boiskosk1boiskosk3
 
os1Ostatnio mieliśmy okazję rodzinnego spotkania się z o. Seriuszem i porozmawiania o jego posłudze kapłańskiej, o jego twórczości poetyckiej i o różnych tematach związanych z Wysoką Głogowską i jej mieszkańcach. Dziękujemy za odwiedziny i Błogosławieństwo. 
 
Co mówi o sobie:
Pragnieniem moim jest, aby poezja, którą prezentuję, niosła radość i nadzieję. W swych wierszach podejmuję tematy bliskie człowiekowi: życie, przyjaźń, miłość, starość, przemijanie, piękno i uroki przyrody, relacje do Boga i ludzi… Nie piszę do szuflady, mam bowiem wdzięcznych słuchaczy, którymi są pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Oprócz oficjalnych wieczorków poetyckich, w których uczestniczą różni słuchacze, spotykamy się w małych grupkach na salach szpitalnych, aby choć przez chwilę oderwać się od tego, co trudne – od choroby i cierpienia. Mam nadzieję, że te chwile z poezją są dla Nich odskocznią od szarzyzny dnia codziennego.
 
Moim zamiarem – obok posługi duchowej – jako kapelana, jest tzw. „terapia przez poezję”. Obserwując reakcje Pacjentów, widzę tego efekty: radość, uśmiech, łzy wzruszenia – to mnie bardzo cieszy i motywuje do dalszej twórczości.
 
o. Sergiusz Ślęzak
 
os2Na okoliczność  100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości chciałem zaprezentować Jego wiersz, który wydał jeszcze w poprzednim roku z tej okazji.
 
Matczynej ucz nas miłości…!
 
Ziemio ojczysta, ziemio nasza, na niej jam zrodzon, na niej ja wzrastam…
Tu na tej ziemi, co zwie się Polską, są piękne zielenią i serc miłością wioski i miasta…
Z pokoleń trudu złożonego na ołtarzu Ojczyzny i  przodków naszych przelanej krwi…
Po wielu bojach, okupionych ofiarą życia, otworzyły się dla nas wolności drzwi…!
 
Kocham Ojczyznę jak Matkę moją,
noszę w mym sercu Jej radości, bóle i troski …
Niech w Niej zagości to, co szlachetne, wielkie i piękne…
A nas ogarnie zgoda, miłość i pokój boski!
Królowo Polski, weź Ją – jeszcze raz Cię proszę – w obronę Twoją…
Dziękuję Ci, o Matko nasza, Ty ciągle radujesz swą troską i matczyną miłością duszę moją…
 
Polsko – Ukochana Ojczyzno ma, tyle razy krwawiłaś…
Wróg wytaczał polską krew – lecz nie skonałaś, znów ożyłaś…
Bóg wyciągnął swoją prawicę, dotykając Twego serca, uzdrowił Cię!
Ponad niebem pojawił się orzeł biały i woła: Kto żyw na barykady!
Polacy do broni! Sztandar powiewa biało – czerwony!
Porzućcie już zwady i spory, nie kalajcie się szukaniem zdrady!
 
Z pokoleń trudu, przodków krwi, rodzi się w
naszych sercach zryw nadziei…
Chcę więc  porzucić smutek, który ogarniał mą duszę…
Pragnę bronić Jej wolności nie dlatego, że muszę,
lecz z miłości do Niej niejedną kopię  jeszcze nie raz skruszę…
Ojczyzno nasza Ukochana – ucz nas miłości matczynej…
Nie tylko pięknymi słowami, które sławią wielkość Twoją,
lecz patriotyzmem, trudem poświęcenia – bohaterskim czynem!
 
o. Sergiusz Ślęzak
 
os3Pacjęci z Świętokrzyskiego Centrum Onkologi bardzo ciepło się o o. Sergiuszu wyrażają. Oto przykłady zaczerpnięte z Księgi Gości Jego strony internetowej Kącika Poetyckiego;
O.Sergiuszu bardzo dziękuję za wspaniałą twórczość poetycką o tematyce najpiękniejszej i najważniejszej a mianowicie o nadziei i miłości wszechobecnego Boga.Szczególnie bliski mojemu sercu jest wiersz pt.Wypełnij serce me…,gdzie odnosi się do promienistej Hostii,przed którą możemy się modlić i jeszczę głębiej odczuwać obecność Boga i realnie Ją widzieć w Kaplicy ŚCO. Dziękuję i życzę dalszego natchnienia .
Krystyna; Ojcze Sergiuszu , nie wyobrażam sobie , żeby mogło zabraknąć Cię w ŚCO. Jesteś duchową ostoją tej lecznicy. Wnosisz w codzienne szpitalne bytowanie pacjentów życia radość i wiarę. Wskrzeszasz nadzieję w uzdrowienie. Piękne deklamacje wierszy, których jesteś autorem, wykonujesz z aktorskim pietyzmem. Są one uzupełnieniem medycznej terapii. A popołudniowa Eucharystia celebrowana przez Ciebie, będąca misterium kunsztu kapłańskiego jest podziękowaniem za przeżyty dzień i prośbą o kolejne z Bożą i Twoją pomocą. Po wyjściu ze szpitala, przybywając na kontrolną wizytę lekarską, nie sposób nie odwiedzić Ciebie, by osobiście powiedzieć Ci- DZIĘKUJĘ. Otrzymawszy Twoje błogosławieństwo, czuje się zdrowszym i umocnionym w wierze. Jesteś, Ojcze, Bożym poetą i wysłannikiem Nieba. Wskazujesz, jak wielkie jest miłosierdzie Boga, a życie nasze to skarb Jego łaski. Łaknącvm literackiej ,, poemy”o Bogu i bajkowej krainie marzeń dajesz możliwość kontemplacji tejże w Kąciku poetyckim. Dziękuje, dziękuje…! Z wyrazami serdeczności i wdzięczności- KR.
 
Zachęcam do odwiedzin "Kącika Poetyckiego" o. Sergiusza i jego twórczości.
 
Warto obejrzeć!
 
eko3Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 
Zabajka, ul. Złota 117 (obok Oczyszczalni Ścieków) tel. biuro 17 85 17 485
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – nieczynne
Wtorek – od 1400 do 1800
Środa – od 1400 do 1800
Czwartek – od 1400 do 1800
Piątek – od 1400 do 1800
Sobota- od 1000 do 1400
 
Odbiór odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest bezpłatnie z nieruchomości położonych na terenie gminy Głogów Małopolski.
Przed oddaniem odpadów należy przedstawi dokument potwierdzającym położenie nieruchomości na terenie naszej gminy.
Odbiór odpadów z nieruchomości w obrębie których prowadzona jest działalność gospodarcza podlega odpłatności.
Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest okazanie pracownikowi EkoGłog Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Głogów Małopolski.
 
Co to jest PSZOK?
Kto może z niego skorzystać?
Jaki rodzaj odpadów można do niego przywozić?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina musiała utworzyć miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz wszystkie trzy rodzaje odpadów problemowych,
tj. wielkogabarytowe (np. meble, sprzęt AGD), niebezpieczne (np. leki, chemikalia) oraz rozbiórkowe (np. gruz).
PSZOK nie przyjmuje jednak śmieci zmieszanych. 
 
Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK
1. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady z terenu gminy Głogów Małopolski.
2. Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych określonych w wykazie w pkt 4 pochodzących z gospodarstw domowych  od mieszkańców gminy Głogów Małopolski jest bezpłatne. Natomiast odpady wykraczające poza ten zakres, ze względu na ich rodzaj (nietypowe dla prac domowych, zwłaszcza w dużych ilościach) mogą zostać przyjęte do PSZOK zarówno od mieszkańców jak i firm odpłatnie.
3. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  mieszkaniec może dostarczyć w takiej ilości i wielkości by móc włożyć je do worka na surowce wtórne zbierane selektywnie. Opakowania szklane z podziałem na kolorowe i białe, a także opakowania z tektury i papieru, niezanieczyszczone substancjami obcymi, mieszkaniec może dostarczyć w większej ilości i złożyć do kontenerów wskazanych przez pracownika Spółki.
4. Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK od mieszkańców gminy Głogów Małopolski:
     1) Papier i tektura
     2) Tekstylia
     3) Szkło opakowaniowe w podziale na bezbarwne i kolorowe
     4) Tworzywa sztuczne
     5) Metal (puszki, złom)
     6) Opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach)
     7) Odpady zielone podlegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji
     8) Zużyte baterie i akumulatory
     9) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, komputery)
     10) Odpady wielkogabarytowe (meble)
     11) Zużyte opony
     12) Chemikalia – resztki farb, rozpuszczalników
     13) Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w tym gruz i odpadowe materiały ceramiczne
           Odpady NIE MOGĄ BYĆ ZMIESZANE z innymi odpadami.
     14) Styropian oraz wełna mineralna
Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia (np. w przypadku, gdy odpady zostaną dostarczone w opakowaniach przemysłowych, meble zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem ciężarowym, itp.).
5. PSZOK nie przyjmuje:
     1) Materiałów zawierających azbest
     2) Papy i gont bitumiczny
     3) Szyb samochodowych
     4) Szkła zbrojonego i hartowanego
     5) Części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory, itp.)
     6) Zanieczyszczonego styropianu budowlanego
     7) Odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
     8) Odpadów w opakowaniach cieknących
     9) Popiołu
6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
7. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne
z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
8. Pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.
 
INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCYCH Z PSZOK!!!
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.
eko2eko1
 
wyborsoltysaWyciągnięte ze Statutu Sołectwa Wysoka Głogowska:
Organami sołectwa są
Zebranie Wiejskie
Sołtys
Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie
Sołtys jest organem wykonawczym.
Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka 
Do zadań Samorządu Mieszkańców Wsi należą; Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnej, sportu, i wypoczynku itp; kształtowanie zasad współżycia społecznego; organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania; tworzenie pomocy sąsiedzkiej; sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.
Występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa.
W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Miejską i Burmistrzem mieszkańcy wybierają sołtysa i radę sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.
Do obowiązków sołtysa należą w szczególności; działanie stosowne do wskazań Zebrania Wiejskiego, rady Miejskiej i Burmistrza; wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie; reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza.
Na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa, Burmistrz zaprasza sołtysa do udziału w tych posiedzeniach
Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Do obowiązków Rady należy wspomaganie działalności sołtysa.
 
W minioną niedzielę w Wysockim Domu Ludowym o godzinie 17:00 odbyło się Zebranie Wiejskie, którego najważniejszym punktem porządku obrad był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na następną kadencję. Zebranie zwołał Burmistrz Głogowa Młp; który uczestniczył w obradach. Za stołem prezydialnym usiedli zaproszeni goście z Urzędu Gminy oraz dzielnicowy Policji wsi Wysoka Głog, a także Miejscowi Radni Rady Miejskiej. Zebraniu przewodniczył sekretarz Gminy pan Remigiusz Wzorek.
Pierwszym punktem porządku obrad było sprawozdanie Rady Sołeckiej z ubiegłej kadencji, które to odczytała pani Sołtys oraz przedstawiła koncepcję  podziału środków finansowych na rok 2019.
Kolejnym głównym punktem obrad było zgłaszanie kandydatów na sołtysa wsi i jego wybór. Były zgłoszone dwie kandydatury; pani Zofii Tracz i Mieczysława Baran. W tajnym głosowaniu Zebranie Wiejski powierzyło pełnić funkcję sołtysa na następną kadencję pani Zofii Tracz. Następnie odbyło się zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. Do pełnienia tej funkcji nie było wielu chętnych, zgłoszono tylko 6 osób. Również w przeprowadzonym głosowaniu tajnym (formalność) wszystkie zgłoszone kandydatury zostały wybrane do Rady Sołeckiej na następną kadencję. Są to: Mieczysław Baran, Andrzej Bazan, Maria Bułaś, Marek Jodłowski, Roman Krzyśko, Katarzyna Słuja.
Na koniec zebrania odbyła się dość burzliwa dyskusja na tematy inwestycyjne i bieżące dotyczące naszej miejscowości.
zebraniesoleckie
 

Kalendarz

Sonda