Wysoka Głogowska
ZAPRASZAMY!

od1Z uwagi na znaczną podwyżkę cen za wywóz odpadów komunalnych i zmian segregacji tych odpadów, postanowiłem dopytać  Ochronę Środowiska w Gminie Głogów  Małopolski w wątpliwych zagadnieniach  i podzielić się z państwem wyjaśnieniami w sposób bardziej zrozumiały.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikającymi z tego faktu nowymi zadaniami dla gmin, od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada Miasta Gminy Głogów Małopolski uchwaliła od 1 stycznia 2020 r. nowe stawki opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Miesięczna opłata od każdego mieszkańca, który posiada kompostownik (tzn. odpady zielone zagospodarowuje we własnym zakresie) wyniesie 20 zł. Miesięczna opłata dla mieszkańca, który nie posiada kompostownika i oddaje odpady zielone, wyniesie 22 zł.
Ustawa nałożyła na każdego mieszkańca obowiązek segregowania odpadów. Dlatego jeżeli mieszkaniec nie będzie prowadził segregacji odpadów tzn. będzie do jednego worka/kubła oddawał razem odpady komunalne, plastiki, zielone, metale, makulaturę itp., zostanie wobec niego naliczona podwyższona opłata miesięczna w wysokości 60 zł. za każdą osobę zamieszkałą na terenie nieruchomości.
Właściciele nieruchomości w najbliższym czasie dostaną zawiadomienia o sposobie segregacji i zmianie opłat. Nie trzeba składać nowych Deklaracji, jeżeli uprzednio była zaznaczona opcja "Z kompostownikiem" W tym wypadku płacimy 20 zł od osoby. Jeżeli taka opcja w deklaracji nie była zaznaczona a chcemy z niej korzystać, musimy złozyc nową deklarację. Nową deklarację składamy również wtedy, kiedy zaszły jakieś zmiany w stosunku do liczby osób.
Z początkiem 2020 roku zmieniły się zasady segregacji odpadów - od teraz mamy je dzielić na 5 frakcji. Najważniejszą zasadą Jednolitego Systemu Segregacji (JSSO) jest oddzielanie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Należą do nich: metale, tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Taka segregacja, umożliwia uzyskanie najbardziej pełnowartościowych surowców do ponownego przetworzenia.
Ważnym elementem segregacji jest sortowanie odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy m. in. zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. Elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. Pszok-u (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), zorganizowanym przez gminę. W naszej gminie taki punkt prowadzony jest w Zabajce. Odbiór odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest bezpłatnie z nieruchomości położonych na terenie gminy Głogów Małopolski. Przed oddaniem odpadów należy przedstawić dokument potwierdzający położenie nieruchomości na terenie naszej gminy. ( Dokumentem takim może być kopia deklaracji wraz z dowodem tożsamości). Odbiór odpadów z nieruchomości w obrębie których prowadzona jest działalność gospodarcza podlega odpłatności. Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest okazanie pracownikowi EkoGłog Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Głogów Małopolski.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów Małopolski do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości należy stosować worki w następujących kolorach: worek żółty - tworzywa sztuczne, metal, tekstylia oraz opakowania wielomateriałowe ( nie wrzucać styropianu, pampersów),
od3
Takie tworzywa sztuczne jak zabawki, materiały sanitarne, pojemniki po farbach, olejach i inne. Dostarczamy posegregowane frakcjami do PSZOK w Zabajce.
worek brązowy - odpady zielone i ulegające biodegradacji,
od5
Uwaga: Kto zaznaczył opcję z kompostownikiem i płaci 20 zł nie może korzystać z opcji worka brązowego i nie może oddawać odpadów biodegredacyjnych. Dla tych co zadeklarowali opcję bez kopostownika, mogą przy każdym odbiorze  wystawić 3 worki brązowe, każdy o pojemności 120 l.
worek zielony - szkło białe i kolorowe (butelki szklanki słoiki). Nie wrzucać szkła okiennego, szyb samochodowych),
od8
Wyroby ze szkła, które nie nadają się do worka zielonego wywozimy posegregowane do PSZOK w Zabajce. 
worek niebieski - papier, tektura,
od4
worek biały – popiół.
od9
Popiół i żużel musi być wystudzony i bez ognia i żaru!
Uwaga: Worki wszystkich kolorów  dostarcza na start Eko- głog. W wiekszą liczbę worków można zaopatrzyć się  w PSZOK Zabajka lub w Ochronie Środowiska w Urzędzie w Głogowie, wzglednie poprosić u odbierających pracowników. Worki otrzymuje sie darmowo na wymianę.  Jezeli zachodzi konieczność złożenia odpadów do innych worków, należy umieścić na worku kartkę z opisem.
Uwaga: Ostatnio przeprowadzane są kontrole w ramach prawidłowego sortowania. Zapowiadane jest wzmocnienie takich kontroli z uwagi na nie właściwe sortowanie.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości Eko-głog może potraktować jako odpady nie segregowane, których koszt wynosi 60 zł od osoby.
Mapa dojazdu do PSZOK
od6
Jeszcze jeden temat!
od7
sesja3Niemal w przeddzień kończącego się roku 2019, to jest 30 grudnia odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim. Głównym jej tematem buło podjęcie Uchwały budżetowej na rok 2020. 
Przed głosowaniem i dyskusją tej uchwały pan burmistrz Paweł Baj omówił projekt;
1. Dochody w Gminie mają wynosić 120 milionów 165 tysięcy złotych
2. Wydatki zaplanowano na kwotę 132 miliony 157 tysięcy zł. W tym wydatki majątkowe, czyli te, które będą przeznaczone na inwestycje to kwota 34 miliony 379 tysięcy zł.
3. Deficyt  budżetowy to kwota 11 milionów 991 tysięcy zł.
4. Spłata zadłużenia zaciągniętych w poprzednich latach kredytów to 3 miliony  308 tyś.
To są bardzo ogólne dane. Pan Burmistrz bardziej szczegółowo omówił inne przychody i wydatki. Największą i najważniejszą inwestycją w kwocie 23 miliony 600 tysięcy złotych, to budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Przewrotne, Hucisko i Pogwizdów Stary. Jest to inwestycja większa od tej , która była w poprzednich latach a mianowicie Budowa Oczyszczalni Ścieków w Zabajce.  Na realizację tego zadania już podpisano umowę z wykonawcą. Firma z Radymna podjęła się tego zadania za 15 milionów zł.  Pozostała kwota to dofinansowanie ze środków unijnych  7 milionów. Skanalizowanie w/w miejscowości ma być wykonane do końca 2020 roku.                   
Jeśli chodzi o naszą miejscowość Wysoką Głogowską, to Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej. Inwestycja o którą walczy od dobrych paru lat samorząd wysocki razem z panią dyrektor szkoły Jolantą Kwarta. Mimo, że już są zrobione plany budowy i spełnione wszystkie formalności, środki finansowe nie zostały zapisane  w Budżecie na 2020 rok. Koszt tej inwestycji to ok. 5 milionów zł. To co mówi pan Burmistrz to jest przyznane na ten cel 1 milion 800 tysięcy zł. z Ministerstwa Kultury. Ale czy inwestycja ruszy w tym roku to niewiadomo.
Budowa chodników przy drogach powiatowych. Na ten cel przeznaczono kwotę 600 tyś dofinansowania dla Starostwa Powiatowego, wzorem lat ubiegłych. Jest zasugerowana kontynuacja budowy dalszej części chodnika w stronę Leśniczówki
Asfaltowanie Dróg Lokalnych, to program gminny na który jest wpisana wieś Wysoka w odcinkach dróg ul. Słonecznej i Polnej. Na ten cel przeznaczone są również pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Jest to inwestycja  wzorem lat ubiegłych , mamy nadzieję, że odcinki asfaltowania będą nieco dłuższe.
Budowa drogi na Zapole. Jest to wspólne zadanie z Nadleśnictwem Głogów. Wartość tej inwestycji to 600 tyś zł rozłożone po równo w czasie na 3 lata. Jest to droga leśna od Leśniczówki do Zapola. Będzie to droga żwirowa z poboczami i rowami. Wzorem nie tak dawno budowanych dróg leśnych.
Oświetlenie uliczne. Na ten cel gmina przeznacza 516 tyś zł . W tym zadaniu jest wyszczególniona nasza wieś, ale nie jest wyszczególnione jaka to ulica czy droga i jaki odcinek.
Inne zadania gminne:
1. Programy oświatowe
2. Dofinansowanie do rozbudowy Drogi Krajowej 608 tyś zł.  (od autostrady do Rzeszowa) Razem z gminą Trzebownisko.
3. Dofinansowanie do rozbudowy zatoki autobusowej w Tajęcinie. 20 000 zł
4. Dofinansowanie komunikacji autobusowej MKS 3 miliony zł.
5. Baterie fotowoltaiczne 1 700 tys zł i wymiana pieców CO 3 miliony zł ( dofinansowanie unijne). Burmistrz zachęca do aktywności w tych tematach.
To co tutaj naświetliłem jest w wielkim skrócie. Gdyby ktoś chciał się bardziej zainteresować przebiegiem ostatniej grudniowej Sesji Rady Gminy proponuję całe nagranie z posiedzenia. Kliknij tutaj.
sesja1sesja2

Kalendarz

Sonda